Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders wordt overeen gekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten in zake door Calimera uit te voeren opdrachten.

Calimera is lid van de beroepsvereniging CAT. Lidnummer CM2441-01-07-19 Deze vereniging is aangesloten bij de koepel RBCZ. Lidnummer 912145R Informatie over de CAT kunt u vinden op catcollectief.nl, en www.rbcz.nu De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de CAT, deze kunt u vinden op de website van de cat.

Behandeling: De behandeling start met het ondertekenen van een behandelovereenkomst. De sessies duren een tot anderhalf uur, met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u door verwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

Vervanging: Op het moment dat de zorgverlener ziek is vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door, en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld. De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega therapeut, die vanuit dezelfde visie en achtergrond werkzaam is.

Betaling

De kosten per sessie bedragen 75€ De faktuur betaalt u contant of binnen 14 dagen per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De faktuur krijgt u direkt na de behandeling overhandigd. Deze faktuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw zorgverzekeraar. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

Calimera is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van zorgverzekeraars.U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn .

Afspraken: Afspraken die niet nagekomen kunnen worden dienen tenminste 24 uur vantevoren te worden afgezegd. In dien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult gewoon in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een faktuur thuis. Afmelden kunt u het beste via whatsap of sms.

Dossiervoering: De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te alle tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigenaar van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contakt moment wordt u dossier vernietigd.

Aansprakelijkheid: 

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft.Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens enz.
  • Praktijk is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Calimera.
  • Calimera heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Calimera tegen de financiele gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Balens.

Contact met arts of specialist: Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts en/of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

Toepasselijk recht: Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te..